Privacybeleid van Weconnect

Dit is de Privacy Policy van Weconnect (hierna te noemen "WECONNECT", "wij", "ons" of "onze"), een onderneming met als adres Langestraat 116B, 1811 JK Alkmaar. Weconnect is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64403076. Ons Privacybeleid legt uit hoe wij de informatie met betrekking tot onze website https:// verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.www.weconnect.one (de "Service"). Wij verzamelen deze informatie wanneer u onze website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon ("Computer"). Wij verwerken persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "GDPR"), de op de GDPR gebaseerde wetgeving en de overige huidige privacywetgeving.

Door de Dienst te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst ("Gebruikers“).

 

Welke soorten informatie verzamelen wij?

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen de volgende informatie die u ons rechtstreeks verstrekt:

  1. Je naam;
  2. Uw telefoonnummer;
  3. Uw adres;
  4. Communicatie tussen u en weconnect (we kunnen u bijvoorbeeld e-mails over de Dienst sturen);

Informatie over het logbestand

Wij verzamelen informatie die uw browser verstuurt wanneer u onze Dienst bezoekt. Deze logbestandinformatie kan informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres van uw computer, het type browser, de versie van de browser, de pagina's van onze Dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina's doorbrengt en andere statistieken.

Analysediensten (alleen niet-persoonlijk identificeerbare informatie)

Wij gebruiken analysehulpmiddelen van derden om ons te helpen het verkeer en de gebruikstrends voor de Dienst te meten. Deze tools verzamelen informatie die door uw apparaat of onze Dienst wordt verzonden, met inbegrip van de webpagina's die u bezoekt, toevoegingen en andere informatie die ons helpt de Dienst te verbeteren. De tools gebruiken "cookies", tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst, om uw loggegevens en gedragsinformatie in anonieme vorm te verzamelen. Wij verzamelen en gebruiken deze analytische informatie samen met analytische informatie van andere Gebruikers zodat deze redelijkerwijs niet kan worden gebruikt om een bepaalde individuele Gebruiker te identificeren. Wat Google Analytics betreft, hoewel Google Analytics een permanente cookie op uw webbrowser plaatst om u te identificeren, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken te gebruiken en te delen wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. U kunt voorkomen dat Google Analytics u bij een volgend bezoek herkent door de cookies uit te schakelen.

Hoe gebruiken we deze informatie?

We gebruiken alle informatie die we hebben om ons te helpen onze Diensten te leveren en te ondersteunen. Dit is hoe:

  1. informatie te onthouden, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de Dienst bezoekt;
  2. de doeltreffendheid van onze dienst aan te bieden, te verbeteren, te testen en te controleren;
  3. metriek zoals totaal aantal bezoekers, verkeer en demografische patronen in de gaten houden;
  4. technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen;
  5. nieuwe producten en functies ontwikkelen en testen; en

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw informatie niet verhuren of verkopen aan derden buiten weconnect.

Webhosting

 Wij nemen webhosting af van Youngbits ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37144838 echter onze e-mail staat los van de webhosting en loopt via Gmail / Gsuite. Youngbits verwerkt geen persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden indien van toepassing. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Youngbits heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Youngbits is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Facturering en boekhouding

Twinfield

 Om onze administratie en boekhouding bij te houden maken wij gebruik van Twinfield. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over uw bestelling / dienst. Deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden beveiligd verzonden en opgeslagen. Twinfield gebruikt de persoonsgegevens in Invoiceplan niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Door gebruik te maken van onze diensten laat u bepaalde gegevens achter, bijvoorbeeld door een account aan te maken. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. weconnect verzamelt en verwerkt deze gegevens om onze diensten toegankelijk te maken. Ook verzamelen wij informatie over uw computer (zoals IP-adres en browsertype) zodat wij onze diensten kunnen verbeteren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij weconnect daartoe op grond van wet- of regelgeving verplicht is.

We gebruiken alle informatie die we verzamelen om:

De door de organisatie verzamelde informatie heeft tot doel de klanten een (betere) dienstverlening te bieden.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden, tenzij u daar toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Controlewijziging

 Indien wij weconnect of onze activa geheel of gedeeltelijk verkopen of anderszins overdragen aan een andere organisatie (bv. in de loop van een transactie zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, vereffening), kunnen uw gegevens die via de Service zijn verzameld, deel uitmaken van de verkochte of overgedragen items. De koper of overnemer zal de verbintenissen die wij in dit Privacybeleid zijn aangegaan, moeten naleven.

Juridische verzoeken en het voorkomen van schade

 Wij kunnen uw informatie inzien, bewaren en delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of dagvaarding) als wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat de wet ons daartoe verplicht. Wij kunnen ook informatie raadplegen, bewaren en delen wanneer wij er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om: fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken; onszelf, u en anderen te beschermen, ook als onderdeel van onderzoeken; en de dood of dreigend lichamelijk letsel te voorkomen. Informatie die wij over u ontvangen kan voor langere tijd worden ingezien, verwerkt en bewaard wanneer deze het onderwerp is van een juridisch verzoek of verplichting, een overheidsonderzoek of een onderzoek naar mogelijke schendingen van onze voorwaarden of ons beleid, of anderszins om schade te voorkomen.

Veiligheid

 Weconnect heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen door gebruik te maken van de nieuwste technologieën om uw informatie te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken waarborgen om de informatie die via de Dienst wordt verzameld veilig te houden. Weconnect kan echter niet de veiligheid garanderen van informatie die u naar weconnect verzendt, noch garanderen dat informatie op de Service niet kan worden ingezien, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd. Wij vragen u uw steentje bij te dragen om ons te helpen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het controleren van de toegang tot e-mails tussen u en weconnect. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van andere organisaties.

Internationale overdracht

Uw informatie kan worden overgebracht naar en onderhouden op computers buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied. Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de informatie naar Nederland overbrengen. Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het verstrekken van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

Bewaartermijn

In overeenstemming met de wet bewaart weconnect de gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.

Inspectie en correctie

Als u wilt weten welke gegevens weconnect van u heeft vastgelegd of als u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet via uw account kunt wijzigen, neem dan contact op met weconnect.

Toepassingen, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van toepassingen, websites of diensten die gekoppeld zijn aan of van onze Dienst, met inbegrip van de informatie of inhoud ervan. Vergeet niet dat wanneer u een link gebruikt om van onze Dienst naar een andere toepassing, website of dienst te gaan, ons Privacybeleid niet van toepassing is op die toepassingen, websites of diensten van derden. Uw browsen en interactie op een applicatie, website of dienst van een derde partij, inclusief die met een link op onze Diensten, zijn onderworpen aan de eigen regels en het eigen beleid van die derde partij.

Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar ("Kinderen"). Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij merken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Recht op inzage, correcties, recht van bezwaar en recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien u inzage wenst in uw persoonsgegevens, uw gegevens wenst te wijzigen of te verwijderen, of indien u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan u of aan een derde wenst over te dragen, kunt u contact opnemen met weconnect door een e-mail te sturen

naar info@weconnect.one of stuur een brief naar:

WECONNECT

Langestraat 116B

1811 JK Alkmaar

Als u bezwaar heeft tegen de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Amendementen

Weconnect kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. U wordt daarom aangeraden dit privacybeleid regelmatig te raadplegen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op onze website worden gepubliceerd.

Contact

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met weconnect via onderstaande gegevens:

WECONNECT

 

Langestraat 116B

1811 JK Alkmaar

Nederland

T +31(0)20-5050440

E info@weconnect.one

 

 

Neem Contact Op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@weconnect.one -. Tim van Roemburg